• English
  • ไทย

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พลเอก นพปฎล คุณกมุท & นายกษพล บวรศรีการ

(ประธานกรรมการบริษัท & กรรมการผู้จัดการ)

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เพิ่มการให้บริการที่หลากหลายและมุ่งเน้นความครบวงจรมากขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ที่บริษัทมีการให้บริการอยู่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีชื่อเสียง หลายรายอันได้แก่ งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ธนาคารออมสิน งานจ้างเหมาสร้างเครือข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสง งานติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคาร ของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) งานติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณ 3G2100 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(มหาชน) งานจ้างเหมาสร้างสถานีฐานโครงการ True GIF จนทำให้บริษัทมีรายได้ 404.97 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากการ ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้อื่นๆ) ซึ่งโตกว่าปีที่ผ่านมา 203.23%

กับทิศทางธุรกิจใหม่ของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยการ ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ให้บริการ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) หรือ “การประกอบกิจการ โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการและขายต่อบริการ” ตามคำนิยามของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ Mobile Virtual Network Enablers (MVNE) หรือ ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ให้บริการ MVNO และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อที่จะตอบสนองความ ต้องการในยุคดิจิทัลมีเดีย เราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ ทำการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้บริโภค และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคจดจำและยอมรับในตราสินค้า เพื่อที่จะให้ตราสินค้ามีมูลค่ามากขึ้น และสะท้อน กลับไปสู่มูลค่าหุ้นในอนาคต อีกเป้าหมายที่สำคัญ คือการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ในการสร้างภาพ ลักษณ์และคุณลักษณะองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทบลิสเทล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บลิสเทล ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ทางบริษัทพร้อมจะ นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง สืบไป ให้สมกับ ค่านิยมองค์กร

“ฉลาด ร่วมกันรับผิดชอบ มองการณ์ไกล”