• English
  • ไทย

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

ดูข้อมูล

การประชุมผู้ถือหุ้น

ดูข้อมูล

งบการเงิน

ดูข้อมูล

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Finance

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

วันที่/เวลา : 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. หัวข้อ : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียด : .. Read More →

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนก […].. Read More →

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านดังนี้ 1. ) นายศุภชัย หล่อโลหการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ […].. Read More →