• English
  • ไทย

การประชุมผู้ถือหุ้น

(นักลงทุนสัมพันธ์)

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

• ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

• รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: หนังสือมอบฉันทะ

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ประวัติกรรมการและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แผนที่สถานที่ประชุม

รายงานการประชุม

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557