• English
  • ไทย

ห้องข่าว

(นักลงทุนสัมพันธ์)

ห้องข่าว

17เม.ย.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

วันที่/เวลา : 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. หัวข้อ : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียด : .. Read More →
04พ.ย.

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านดังนี้ 1. ) นายศุภชัย หล่อโลหการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ […].. Read More →
31ต.ค.

แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้มีมติดังนี้ 1.) อนุมัติแต่งตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย์ เข้ […].. Read More →
12ต.ค.

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทลาออก

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่านดังนี้ 1.) พลเอกนพปฎล คุณกมุท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมก […].. Read More →
20ก.ย.

กรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการทดแทน และแต่งตั้งกรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติดังนี้ 1.) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทข […].. Read More →
06ก.ย.

แจ้งการลาออกของผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของ นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีการเงิน และกรรมการบริห […].. Read More →
15ส.ค.

แต่งตั้งกรรมการทดแทน และกรรมการผู้จัดการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บลิส – เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติดังนี้ 1.) อนุมัติแต่งตั้งให้นาย […].. Read More →
01ส.ค.

กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน

เรื่อง กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท บลิส – เทล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติดังนี้ 1.) รับทราบการลาออกจาก […].. Read More →
04ก.ค.

แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ กรรมการ/รองกรรมการผ […].. Read More →
24มิ.ย.

การลาออกของกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

เรื่อง  : เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของนายกษพล บวรศรีการ จากตำแหน่งก […].. Read More →
16มิ.ย.

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

BLISS-W3 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS-W3)   แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม […].. Read More →
12พ.ค.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรื่อง : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันประชุม : 28 เม.ย. 2559 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559.. Read More →
11เม.ย.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

วันที่/เวลา : 11 เมษายน 2559 เวลา 12.03 น. หัวข้อ : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียด :.. Read More →
14มี.ค.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559

วันที่/เวลา  : 14 มีนาคม 2559 เวลา 15.26 น. หัวข้อ : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียด : หนังสือเชิญประชุม EGM_1.2559_All-NEW3.. Read More →
26ก.พ.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ชื่อบริษัท : บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ปี : 2015 ไตรมาส : ประจำปี สิ้นสุดวันที่ : 31 ธ.ค. 2558 หมายเหตุ : ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจคือ ธุรกิจจำหน่ายและติดตั […].. Read More →
15ม.ค.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 15 ม.ค. 2559 17:17:00 วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 15 ม.ค. 2559 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายนำกฤติ […].. Read More →
12พ.ย.

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น BLISS W2 (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่/เวลา : 17 ธ.ค. 2557 13:50:00 หัวข้อข่าว : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น BLISS W2 (แก้ไขเพิ่มเติม) หลักทรัพย์ : BLISS.. Read More →
11ก.ย.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์

วันที่/เวลา : 11 ก.ย. 2558 19:23:00 หัวข้อข่าว : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ […].. Read More →
11ก.ย.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 11 ก.ย. 2558 18:23:00 หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผ […].. Read More →
19ส.ค.

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

วันที่/เวลา : 19 ส.ค. 2558 17:45:00 หัวข้อข่าว : รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานการใช […].. Read More →
17ส.ค.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

วันที่/เวลา : 17 ส.ค. 2558 13:14:00 หัวข้อข่าว : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจ […].. Read More →
14ส.ค.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

วันที่/เวลา : 14 ส.ค. 2558 20:39:00 หัวข้อข่าว : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษั […].. Read More →
29ก.ค.

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

วันที่/เวลา : 29 ก.ค. 2558 18:20:00 หัวข้อข่าว : รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานการใช้เงินจากการเ […].. Read More →
02มิ.ย.

ขอแจ้งการลาออกของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันที่/เวลา : 02 มิ.ย. 2558 18:12:00 หัวข้อข่าว : ขอแจ้งการลาออกของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส - เทล จำกัด […].. Read More →
15พ.ค.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558

วันที่/เวลา : 15 พ.ค. 2558 19:45:00 หัวข้อข่าว : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจ […].. Read More →
15พ.ค.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

วันที่/เวลา : 15 พ.ค. 2558 19:43:00 หัวข้อข่าว : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษั […].. Read More →
29เม.ย.

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558

วันที่/เวลา : 29 เม.ย. 2558 19:11:00 หัวข้อข่าว : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ […].. Read More →
28เม.ย.

แจ้งความคืบหน้าของวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วันที่/เวลา : 28 เม.ย. 2558 19:58:00 หัวข้อข่าว : แจ้งความคืบหน้าของวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มห […].. Read More →
10เม.ย.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบลิสไทยแอสเสท

วันที่/เวลา : 10 เม.ย. 2558 17:41:00 หัวข้อข่าว : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบลิสไทยแอสเสท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ข้อสงวนสิทธิ์ สา […].. Read More →
10เม.ย.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บน website ของบริษัท

วันที่/เวลา : 10 เม.ย. 2558 17:27:00 หัวข้อข่าว : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บน website ของบริษัท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ตามที่ บริษัท บลิส-เทล […].. Read More →
31มี.ค.

หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2558

วันที่/เวลา : 31 มี.ค. 2558 08:33:00 หัวข้อข่าว : หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้น […].. Read More →
30มี.ค.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์

วันที่/เวลา : 30 มี.ค. 2558 13:09:00 หัวข้อข่าว : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ […].. Read More →
26มี.ค.

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติมวาระที่ 5,7)

วันที่/เวลา : 30 มี.ค. 2558 13:39:00 หัวข้อข่าว : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติมวาระที่ 5,7) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม […].. Read More →
25มี.ค.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 25 มี.ค. 2558 20:55:00 หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงาน […].. Read More →
25มี.ค.

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล

วันที่/เวลา : 25 มี.ค. 2558 20:17:00 หัวข้อข่าว : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อ […].. Read More →
16มี.ค.

ขอแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

วันที่/เวลา : 16 มี.ค. 2558 19:34:00 หัวข้อข่าว : ขอแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บร […].. Read More →
12มี.ค.

หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2558

วันที่/เวลา : 12 มี.ค. 2558 08:49:00 หัวข้อข่าว : หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้ […].. Read More →
10มี.ค.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์

วันที่/เวลา : 10 มี.ค. 2558 17:49:00 หัวข้อข่าว : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ […].. Read More →
10มี.ค.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 10 มี.ค. 2558 17:46:00 หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงาน […].. Read More →
03มี.ค.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

วันที่/เวลา : 03 มี.ค. 2558 18:50:00 หัวข้อข่าว : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดกา […].. Read More →
03มี.ค.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์

วันที่/เวลา : 03 มี.ค. 2558 17:41:00 หัวข้อข่าว : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ […].. Read More →
02มี.ค.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

วันที่/เวลา : 02 มี.ค. 2558 20:45:00 หัวข้อข่าว : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่ […].. Read More →
19ก.พ.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 19 ก.พ. 2558 17:18:00 หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผ […].. Read More →
18ก.พ.

ชี้แจงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (BLISS-W2)

วันที่/เวลา : 18 ก.พ. 2558 18:56:00 หัวข้อข่าว : ชี้แจงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (BLISS-W2) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิ […].. Read More →
11ก.พ.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์

วันที่/เวลา : 11 ก.พ. 2558 13:12:00 หัวข้อข่าว : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลการขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ […].. Read More →
11ก.พ.

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่/เวลา : 11 ก.พ. 2558 13:11:00 หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผ […].. Read More →
10ก.พ.

ขอแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

วันที่/เวลา : 10 ก.พ. 2558 13:24:00 หัวข้อข่าว : ขอแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส - เทล จำกัด (มหาชน) ("บริ […].. Read More →
30ม.ค.

กรรมการบริษัท,รักษาการกรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน

วันที่/เวลา : 30 ม.ค. 2558 06:31:00 หัวข้อข่าว : กรรมการบริษัท,รักษาการกรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยท […].. Read More →
21ม.ค.

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด

วันที่/เวลา : 21 ม.ค. 2558 19:23:00 หัวข้อข่าว : สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทร […].. Read More →
21ม.ค.

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)

วันที่/เวลา : 21 ม.ค. 2558 18:20:00 หัวข้อข่าว : สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ประชุมค […].. Read More →
09ม.ค.

แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

วันที่/เวลา : 09 ม.ค. 2558 18:42:00 หัวข้อข่าว : แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท บลิส - เ […].. Read More →
09ม.ค.

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557

วันที่/เวลา : 09 ม.ค. 2558 18:27:00 หัวข้อข่าว : แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที […].. Read More →
08ม.ค.

ขอแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

วันที่/เวลา : 08 ม.ค. 2558 20:16:00 หัวข้อข่าว : ขอแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วย บริษัท บลิส […].. Read More →
07ม.ค.

ชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงงบการเงิน (เพิ่มเติม)

วันที่/เวลา : 07 ม.ค. 2558 19:32:00 หัวข้อข่าว : ชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงงบการเงิน (เพิ่มเติม) หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ตามที่ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้นำส่งง […].. Read More →
07ม.ค.

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้ PP ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม

วันที่/เวลา : 07 ม.ค. 2558 09:49:00 หัวข้อข่าว : ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้ PP ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล เรื่อง : ชี้แจ […].. Read More →
07ม.ค.

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

วันที่/เวลา : 07 ม.ค. 2558 06:47:00 หัวข้อข่าว : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล เรื่อง : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด : ตามที่ตลาดหลักทรั […].. Read More →
05ม.ค.

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

วันที่/เวลา : 05 ม.ค. 2558 08:59:00 หัวข้อข่าว : สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ […].. Read More →
25ธ.ค.

การเข้าทำสัญญาซื้อขายชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 6 สถานี และจำนวน 26 สถานี ตามลำดับ

วันที่/เวลา : 25 ธ.ค. 2557 18:18:00 หัวข้อข่าว : การเข้าทำสัญญาซื้อขายชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 6 สถานี และจำนวน 26 สถานี ตามลำดับ หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : […].. Read More →
24ธ.ค.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บน website ของบริษัท

วันที่/เวลา : 24 ธ.ค. 2557 17:31:00 หัวข้อข่าว : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บน website ของบริษัท หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด ตามที่ บริษัท บลิส-เท […].. Read More →
23ธ.ค.

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ.2558

วันที่/เวลา : 23 ธ.ค. 2557 18:35:00 หัวข้อข่าว : แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ.2558 หลักทรัพย์ : BLISS รายละเอียดแบบเต็ม : ดาวน์โหลด บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี […].. Read More →