• English
  • ไทย

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน ให้เป็นอย่างเท่าเทียม เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และบริษัทจะถือปฏิบัติให้ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ตามปกติบริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผล ตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
– เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อ ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธี การไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
– มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและ สังคม

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะจัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ที่เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

– กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
– กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
– ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตาม อย่างสม่ำเสมอ
– ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
– ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย