• English
  • ไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จำต้องดำเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจในทุกๆด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1) ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน คู่ค้า  ลูกค้า  ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นต้น  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท  จึงมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรมรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ  โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้  บริษัทจะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย  พร้อมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแนวนโยบายด้านความผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและองค์กรในระยะยาว

เนื่องจากปัญหาด้านทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทางและกระบวนการทำงาน  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน  ดังนั้น  เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว  ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันไว้ดังนี้

บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้ทราบอย่างทั่วถึง  พร้อมทั้งกำชับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย ให้ดำเนินงานในแต่ละกระบวนการภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ  อันเนื่องมาจากความตั้งใจ  หรือความประมาท  รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการและได้รับโทษตามกฎหมาย  โดยปราศจากความช่วยเหลือของทางบริษัทฯ ให้พ้นผิด

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น และบริษัทมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ(CSR-in-Process)

โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฎิบัติด้าน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจยุคใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (2558-2560) ที่นำเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 ข้อ (Sustainable Development Goals-SDGS) ที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย  นับจากนี้ไปจนถึงปี 2573 (ค.ศ. 2030) โดยเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกต่อจากเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MGOs) ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2558