• English
 • ไทย

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณรักการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โอกาสนี้อาจเป็นของคุณ สามารถพิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้จาก บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

หากคุณเห็นว่า บลิส-เทล เป็นบริษัทที่คุณอาจจะสร้างอาชีพที่น่าพึงพอใจได้ กรุณาพิจารณาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณ มาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล recruit@blisstel.co.th
เบอร์โทร 02-026-3245 # 1928

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บทบาทและความรับผิดชอบ
งานด้านประสานงาน

 • .สนับสนุนงานต่างๆ ของ sales team (KAM) ในการติดต่อประสานกับลูกค้า เช่น ส่งใบเสนอราคา กำหนดส่งมอบโครงการ นัดหมายลูกค้า ติดต่อประสานงานกัน Supplier และ Subcontractor ในจัดทำและดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ และการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินธุระกิจของบริษัท

งานด้านเอกสาร

 • จัดทำเอกสารด้านงานขาย ในเสนอราคา เอกสารประกอบการเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล, งานโครงการ ตลอดจนเอกสารตรวจรับงาน

งานด้านสนับสนุนหน่วยงาน

 • สนับสนุนทีม Sale เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • ทำงานรวมกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร

ด้านอื่นๆ

 • ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีทางด้านการตลาด , การบริหารธุระกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุระการ, งานเอกสาร, งานติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft word, Microsoft Excel, Power point, Outlook)
 • การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน
 • ทำงานเป็นทีม มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในการประกอบกิจการเกี่ยวกับงานประมูลและงานโทรคมนาคมของบริษัทนั้นๆ ที่ดำเนินการอยู่ และรู้ระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการบริษัทและวันหยุดได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการดำเนินการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยตรวจสอบและประสานงานการประชุม
  ตรวจสอบเอกสารการประชุมและวาระการประชุม ควบคุมการจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์การ
  ประชุม การบันทึกและตรวจสอบรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย
 • ควบคุมการดำเนินการประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร โดยตรวจสอบและประสานงานการ
  ประชุมระหว่างกรรมการ ตรวจสอบเอกสารการประชุมและวาระการประชุม ควบคุมและประสานงาน
  การนัดหมาย การจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์การประชุม การบันทึกและตรวจสอบรายงานการ
  ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย
 • ควบคุมการจัดการงานทะเบียนกรรมการ โดยตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนประวัติและรายชื่อ
  กรรมการ การซื้อขายหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร การจัดเก็บรายงานการประชุม รายงานประจำปี
  และที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ควบคุมการจัดเตรียมข้อมูลและจัดส่งรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ
  เช่น งบการเงิน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน รายงานต่างๆ ฯลฯ รวมทั้ง
  ดูแลการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ ให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง
  โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้น ประสานงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยว
  ข้องภายในบริษัท ติดตามให้มีการจัดทำข้อมูล เอกสารเพื่อรวบรวมนำส่งให้กับ ก.ล.ต. เพื่อให้การ
  ดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานด้าน CSR โดยเข้าร่วมประชุม CSR Club ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รับข้อมูลแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR และนำมาสื่อความให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
  เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานงานด้านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจากภายนอก โดยการจัดทำการนัดประชุมบุคคลที่
  เกี่ยวข้อง, บันทึกการประชุม, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การติดตามงบการเงินจากฝ่ายบัญชี
  และประสานงานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงการจัดทำการจัดทำเอกสารค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • มีความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการดำเนินการใดๆ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ และความ เห็นต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงาน ความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือตามความเหมาะสม
 • สามารถสื่อความโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • มีทักษะการสรุปความ และการเขียนรายงาน
 • มีทักษะด้านการใช้ Computer (MS. Office) เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อความ และการนำเสนอ
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการเอกสารด้านรับและจ่ายให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง จัดทำรายงานเจ้าหนี้การค้า และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระ
 • ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย
 • นำเสนอแนวทาง – วิธีการดำเนินการติดตามลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนด
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน, Feasibility, ควบคุม ปรับปรุงต้นทุน ของงานโครงการต่างๆ
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาโท บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือตามความเหมาะสม
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความรู้ด้าน การเงิน การธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Navision ได้
 • มีทักษะการวางแผนงานและการบริหารจัดการที่ดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและจัดทำงบประมาณ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ
 • มีความเข้าใจในภาพของการพัฒนาองค์กรกับประเภทของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบงานให้สอดคล้อง และบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน กับลูกค้างานขาย และงานโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย จัดทำเอกสารด้านงานขาย
  ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานขาย และการชำระเงินในงานขายและงานโครงการ ติดต่อประสานกับลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางในการขาย การเข้าให้ถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้งานโครงการต่างๆมา
 • ทำงานรวมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีการเงิน, Technical Support Engineer,Sales Coordinate และ Presales
  ติดต่อประสานงานกัน Supplier และ Subcontractor
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริหารธุรกิจ/การตลาด/นิเทศศาสตร์/IT)
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ปานกลาง-ดี
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านงานขาย และการตลาด
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจในภาพของการพัฒนาองค์กรกับประเภทของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
 • ระบบงานให้สอดคล้อง และบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นบางครั้ง)