• English
 • ไทย

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณรักการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โอกาสนี้อาจเป็นของคุณ สามารถพิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้จาก บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

หากคุณเห็นว่า บลิส-เทล เป็นบริษัทที่คุณอาจจะสร้างอาชีพที่น่าพึงพอใจได้ กรุณาพิจารณาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณ มาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล recruit@blisstel.co.th
เบอร์โทร 02-026-3245 # 1928

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน กับลูกค้างานขาย และงานโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย จัดทำเอกสารด้านงานขาย
  ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานขาย และการชำระเงินในงานขายและงานโครงการ ติดต่อประสานกับลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางในการขาย การเข้าให้ถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้งานโครงการต่างๆมา
 • ทำงานรวมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีการเงิน, Technical Support Engineer,Sales Coordinate และ Presales
  ติดต่อประสานงานกัน Supplier และ Subcontractor
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริหารธุรกิจ/การตลาด/นิเทศศาสตร์/IT)
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ปานกลาง-ดี
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านงานขาย และการตลาด
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจในภาพของการพัฒนาองค์กรกับประเภทของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
 • ระบบงานให้สอดคล้อง และบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นบางครั้ง)

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ช่วยเหลือ ผู้ใช้งาน ในการใช้งานอุปกรณ์ OS, Software และระบบต่างๆของบริษัท
 • ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ Network ของบริษัท และ แก้ไขเบื้องต้น
 • ดูแลอุปกรณ์ด้าน IT ภายในบริษัทให้อยู่ในสภาพดี
 • ดูแลการใช้งาน Email ของพนักงานบริษัท
 • ดูแล User บน Active Directory ของบริษัท
 • บริหาร จัดการ การ implement ระบบ หรือ นำเสนอ technology ใหม่ภายในบริษัทเพื่อพัฒนาระบบในปัจจุบัน
 • ประสานงานหน่วยงานภายนอก รวมถึงให้การสนับสนุนงานโครงการของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถ พูด-อ่าน-เขียน และเข้าใจในภาษา ไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านงาน IT Support หรือ Corporate IT อย่างน้อย 1 ปี
 • ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถจัดการระบบ Window Server เบื้องต้นได้
 • สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับระบบ Windows และ ระบบ Network ได้
 • สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในบริษัทได้

บทบาทและความรับผิดชอบ
งานด้านประสานงาน

 • ภายในบริษัท สนับสนุนงานต่างๆของ Sales Department ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร
 • ภายนอกบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

งานด้านเอกสาร

 • จัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนทีมขาย เช่น PR, PO, Invoice, ขึ้นทะเบียน Vendor และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ รวบรวม และนำส่งเอกสารงานธุรการส่วนกลาง เช่น สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,Time Sheet, ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมันรถ และอื่นๆ
 • จัดเก็บ และ Support เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล, งานโครงการ ตลอดจนเอกสารตรวจรับงาน

งานอื่นๆ

 • ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆตามความเหมาะสม
 • ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (อ่าน+เขียน)
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงาน 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการค้นหาข้อมูล

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิผลเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน
 • บริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของแผนก ตามแผนการจัดสรรของแต่ละโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของโครงการ รวมถึงการเจรจาเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่เป็นไปได้
 • ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลา และ งบประมาณที่มี
 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
 • เป็นผู้นำการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่าย รวมถึงที่ปรึกษา และหน่วยงานด้านไอทีภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโครงการให้ราบรื่น
 • วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ประเด็นเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์การรักษาความปลอดภัย บุคลากรป็นต้น
 • กำกับ-ดูแล การบำรุงรักษาระบบงานต่างๆ และวางแผน แนะนำการสัมนา รวมถึงการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงการอัพเกรดตามสมควร
 • กำกับ-ดูแล การฝึกอบรม แผนการสื่อสาร คู่มือการสื่อสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ การปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ที่จำเป็น และสามารถใช้งานระบบดังกล่าว
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ตามความเหมาะสม
 • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบริหารโครงการ บริหารงบประมาณ และเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี