• English
  • ไทย

Corporate Performance Management System

(Software and Application)

Corporate Performance Management System : CPM

software-cpm

iRISH‘s CPM system เป็นระบบบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถบริหารจัดการโครงการได้ตั้งแต่เขียนคำขอเสนอโครงการจนถึงขึ้นติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการบรรลุผลสำเร็จ ของโครงการหลายๆ โครงการพร้อมกัน ผู้บริหารระดับสูงสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ทันทีว่าแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้ กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร และสามารถที่จะตรวจดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติ สำหรับใช้ตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งสามารถตรวจดูได้ ทันทีว่าแผนงาน/โครงการใด ที่เกิดวิกฤติและมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ฯลฯ การติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงจัดทำในรูปแบบ Dashboard

ประโยชน์การใช้ระบบติดตามโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน หรือมีความจำเป็นจะต้องติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจวัดการบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่มีการ กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยการเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงและแผนที่กำหนด มีการวางแผนกำหนดการล่วงหน้าและการจัดการทรัพยากรและงบประมาณ

iRISH’s CPM of IT support and services

list-it
iRISH‘s CPM system ทีมงานมีประสบการณ์สูง และมีความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาระบบ CPM ในระดับมืออาชีพ

list-networks
iRISH‘s CPM system ออกแบบพัฒนาโปรแกรมระบบ CPM บนระบบ Database ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่นิยมทั่วไป

list-security
iRISH‘s CPM system ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ CPM ให้สามารถรองรับระบบสำรองข้อมูล (Backup Storage) ให้มีความปลอดภัย และป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ

list-services
iRISH‘s CPM system การรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และการออกแบบระบบติดตาม และวิเคราะห์ตัวชี้วัด โครงการ ที่จะให้คำปรึกษาแก่องค์กรของท่านระดับผู้เชี่ยวชาญ

ความสามารถของ iRISH‘s CPM system

สามารถในการจัดการบริหารโครงการต่างๆ ตั้งแต่เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณการดำเนินการของ หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ไปจนถึงติดตามและบริหารจัดการโครงการตามลำดับการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยในแต่ละแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้

• สามารถในการบริหารจัดการ grant chart ของโครงการ ด้วยการคำนวณระยะเวลาในการเริ่มต้น และสิ้นสุดของแต่ละโครงการ
• สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมด้วยการเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม กับความสำเร็จของตัวชี้วัดของกิจกรรม
• สามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาส่งมอบผลงาน

ส่วนประกอบสำคัญการบริหารโครงการ

• สามารถดูข้อมูลแผนงาน/โครงการทั้งหมดได้
• สามารถเพิ่มข้อมูลโครงการใหม่ได้
• สามารถแก้ไขข้อมูลหลักของโครงการได้
• สามารถแก้ไขค่าน้ำหนักของความสำเร็จโครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ
• สามารถเพิ่มตัวชี้วัดของโครงการได้
• สามารถลบตัวชี้วัดของโครงการได้
• สามารถเรียกดูตารางกราฟสรุปผลกิจกรรมรายเดือน
• รายงานผลของตัวชี้วัดโครงการ
• รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละเดือน
• สามารถแก้ไขกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณได้
• สามารกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานและแก้ไขงาน
• สามารถดู Dashboard ผ่านระบบ Mobile ได้ แบบ Real Time

software-cpm-device

MOBILE DEVICE INTEGRATION SYSTEMS

iRISH‘s CPM system ออกแบบมาให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ในลักษณะ Real Time ซึ่งผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถ เข้าตรวจวิเคราะห์ได้พร้อมๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน

iRISH‘s CPM system สามารถรองรับได้ในระบบปฏิบัติการ Apple-ios และ ระบบปฏิบัติการ Android ดังนั้นผู้ใช้งานจะมีความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ระดับสูง หรือ ติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกสบายตลอด 24 Hrs.