• English
  • ไทย

Governance, Risk and Compliance Management

(Software and Application)

Governance, Risk and Compliance Management: GRC

Technology at work for you

connecting your business to the technology resources you need

ข้อสรุปเบื้องต้น:

องค์กรที่ทันสมัยทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องการระบบโปรแกรมที่มีความสามารถในการตอบสนองการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อน ภาพรวมของธุรกิจ (Business Process Analysis : BPA) และสามารถวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจได้ในลักษณะ Business Intelligent (BI) รวมทั้งมีขั้นตอนการทำงานในด้านการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 หรือ ERM COSO ได้อย่างเหมาะสม และสามารรองรับเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรได้

IT STAFFING SOLUTIONS

iRish Business Solution มีความหลากหลายของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการรวมทั้งการให้บริการเช่าระบบ Enterprise Software Solution ด้วยทีมงานที่มีความสามารถและ ประสบการณ์ตรงที่ยาวนาน ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้และปรับปรุงขีดความสามารถให้สู่ระดับสากลและช่วยให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จ

ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES

การบริหารจัดการตำแหน่งของความคาดหวังระหว่างฟังก์ชั่นทางธุรกิจและ Business Solution ของคุณเป็นความท้าทายที่สำคัญ เครื่องมือและกระบวนการที่ไม่เหมาะสมสามารถทำลายความสัมพันธ์ของ นวัตกรรมขององค์กร ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สารสนเทศและข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงรุก หากไม่เข้าใจความต้องการของธุรกิจอาจทำให้เกิดความ เสี่ยง และเกิดความสูญเสียในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่ดี

Technology consulting provides a total end to end solution.

software-grc-technology

Governance, Risk and Compliance Management: GRC

ใช้วัดและจัดการความเสี่ยง

• ระบุเอกสารประเมินและรายงานเกี่ยวกับผลกระทบ ทางการเงินและความน่าจะเป็นของความเสี่ยง
• มาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองค์กรในแต่ ละอุตสาหกรรม
• สามารถจำลองกระบวนการความเสี่ยง
• การวิเคราะห์เหตุการณ์และการสูญเสีย (Loss Data Analysis)

การระบุประเด็นปัญหาและการแก้ปัญหา

• สร้างทะเบียนความเสี่ยง (Risk Registers) และเริ่มต้นการ ปรับปรุงสำหรับปัญหาที่ระบุ
• ติดตามความเคลื่อนไหวปัญหาและติดตามกระบวนการที่มี ความสำคัญและเกี่ยวข้องกับปัญหาขององค์กร
• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในรูปแบบ Cause and Effect Diagrams

จัดการควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพ

• สร้างและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ
• มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้าและ มีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้หน่วยงานทราบอัตโนมัติ
• การจัดการและติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้แผงควบคุม การจัดการ (Management Dashboard)

Software iRish
Governance, Risk & Compliance Management Platform

การทดสอบการควบคุม

ภายหลังจากการระบุความเสี่ยงการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการภายในและภายนอก องค์กรจะต้องสร้างและตรวจสอบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดความรับผิดชอบในการบันทึกเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทันเวลาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

องค์กรสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ สามารถเรียกรายการเอกสารขึ้นมาทบทวนและ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผ่าน issue management workflow และสามารถบริหารจัดการผ่าน dashboards management ได้

การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน

การระบุเอกสารทางการเงินและรักษาความปลอดภัยหรือความเสี่ยงอื่นๆ Software iRish สนับสนุนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการความเสี่ยง เอกสาร การวิเคราะห์ กระบวนการตรวจสอบ ผ่านขั้นตอน issue management workflow ช่วยให้องค์กรประเมินความเสี่ยงได้

Business needs

ความต้องการทางธุรกิจ

มาตรการที่ระบุในระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาปกติ และประเมินประสิทธิภาพและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ ช่วยทำให้องค์กรปรับตัวได้เร็วขึ้น ตามกฎหมาย กฎระเบียบใหม่

การบริหารความเสี่ยง

กำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงได้จริง ซึ่งสามารถกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบขององค์กรที่เกิดขึ้น การใช้ แผนที่ความเสี่ยงในลักษณะ Risk Heat Map และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ตรวจสอบความน่าจะเป็นของความเสี่ยงและการแจกแจงความเสียหายโดยการ จำลองเหตุการณ์ความเสี่ยงในรูปแบบ Portfolio View of Risk และ Scenario Risk Plan

software-grc-chart

8 UNIVERSAL OUTCOMES

• Achieve Business Objectives
• Enhance Organizational Culture
• Increase Stakeholder Confidence
• Prepare & Protect the Organization
• Prevent, Detect & Reduce Adversity
• Motivate & Inspire Desired Conduct
• Improve Responsiveness & Efficiency
• Optimize Economic & Social Value