• English
  • ไทย

OPTICAL FIBRE

(Telecommunication Solutions)

OPTICAL FIBRE

telecom-optical

เป็นสายสัญญาณที่ถือว่าเป็นสายสัญญาณที่มีความเร็วสูงที่สุดในการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณแบบอื่นๆ และมีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงมาก เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งความเร็วในขณะนี้จะถูกจำกัดด้วยความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของตัวอุปกรณ์เอง

• AERIAL FIG(8) CABLE SM
Optic Fiber ใช้ภายนอกอาคาร ชนิด AERIAL

• DUCT CABLE SM
Optic Fiber ใช้ภายนอกอาคาร ชนิด Underground

• PATCH CORDS
สายนำสัญญาณ Fiber Optic แบบสำเร็จรูป มีความยาวหลายขนาด