• English
  • ไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
1 เม.ย. 2565 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
1 เม.ย. 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
2 เม.ย. 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด