• English
  • ไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
26 เม.ย 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
26 เม.ย 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
2 เม.ย. 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด