• English
  • ไทย

คณะกรรมการบริษัท

นายอานุภาพ จามิกรณ์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Slider
นาง เพชรัตน์ ทองแตง
กรรมการ
Slider
นาย อิทธิ ทองแตง
กรรมการ
Slider
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
Slider
นาย พินิจ วุฒิพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
Slider
นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
Slider
นายอัครกิตติ์ ไม้เกตุ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
Slider