• English
  • ไทย

คณะกรรมการบริษัท

นาย วิเศษ ภานุทัต

ประธานกรรมการ

Slider
นาย กัมพล ตติยกวี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

Slider
นาย อิทธิ ทองแตง

กรรมการ

Slider
นาง เพชรัตน์ ทองแตง

กรรมการ

Slider
นาย ธนบูลย์ ทองแตง

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

Slider
นาย จิตเกษม แสงสิงแก้ว

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

Slider
นาย ปริญญา ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Slider
ดร. สกุล พจนารถ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Slider
ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

Slider