• English
 • ไทย

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณรักการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โอกาสนี้อาจเป็นของคุณ สามารถพิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้จาก บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

หากคุณเห็นว่า บลิส-เทล เป็นบริษัทที่คุณอาจจะสร้างอาชีพที่น่าพึงพอใจได้ กรุณาพิจารณาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณ มาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล recruit@blisstel.co.th
เบอร์โทร 02-026-3245 # 1928

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • ออกแบบและพัฒนา UX/UI
 • ออกแบบและพัฒนา Website, Web Application
 • ออกแบบและพัฒนา Mobile App ทั้ง IOS และ Android
 • ทดสอบความถูกต้องของโปรงแกรม (แก้ Bug)
 • จัดทำเอกสาร Requirement Specification ของระบบ
 • ดูแล และแก้ไขระบบที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ช่วงอายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านภาษาระดับดี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนา Website และ Mobile Application อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะตรงสายงานดังต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ภาษาโปรแกรม เช่น PHP (Framework), .Net, JAVA Script, JAVA, HTML5, Objective-C, Swift, Python, Node.Js
  • โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น  MySQL, PostgreSQL, MS-SQL
  • Unix command เบื้องต้น
  • โปรแกรมออกแบบแต่งภาพ เช่น Photo Shop, illustrator

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแล-รับผิดชอบอาคาร-สถานที่
 • ดูแล-รับผิดชอบรถยนต์เช่า
 • ดูแล-รับผิดชอบแม่บ้าน
 • ดูแล-รับผิดชอบคนขับรถ และพนักงานรับส่งเอกสาร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ช่วงอายุโดยประมาณ 25-28 ปี
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์งานแอดมิน 2-3 ปี
 • (หากทำงานบริหารงานทั่วไปของโรงงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารงานโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ และมีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • ควบคุมทีมผู้รับเหมา และบริหารงานภายในโครงการให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่ผู้บริหารกำหนด
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท  กับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • ช่วงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจัวหงัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับกลาง ถึง ดี
 • มีประสบการณ์สายตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการคอมพิวเตอร์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุง ติดตามประสานงานทั้งหน้างาน และเอกสารโครงการ
 • ควบคุม Maintenance Service Agreement และประสานงานกับทีมให้สำเร็จตามแผน
 • ประสานงานควบคุมหน้างาน กับ ผู้รับเหมาให้ดำเนินงานเสร็จลุล่วงตามแผน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ช่วงอายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.,ปวส. สาขา Telecommunication, Electornic, Computer, IT
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft Office)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมผู้รับเหมา ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้ง
 • ตรวจเช็คการทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่เอกสารกำหนด
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • ให้คำปรึษาทางด้านเทคนิคกับทีม Telecom / Project Implementation
 • สนับสุนโครงการ และควบคุมงาน On-site ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 • ติดต่อประสานงานกับ Sub-contractor ติดตามงานจนแล้วเสร็จ
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office และ Auto Cap)

เงินเดือน

 • เงินเดือน 12,000-18,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับ AE ในการเตรียมเอกสารทุกชนิดประกอบการยื่นเสนอราคา กับลูกค้าทั้งงานราชการ และองค์กรธุรกิจเอกชน
 • สนับสนุนกิจกรรมของงานขาย
 • ประสานงานภายใน-ภายนอก

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 23-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, IT, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้าน Microsoft Office ดี
 • สามารถทำงานภาพใต้แรงกดดันสูง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft Office)

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ของเยี่ยมไข้
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้
 • จัดเตรียมเอกสารใบวางบิล
 • ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหว และสรุปยอดลูกหนี้คงค้าง
 • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53
 • ประสานงานกับธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปรญญาตรี บัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานสายตรง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤาระดับพอใช้
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับดี (Microsoft Office และ Navision)
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร
 • มีความละเอียดรอบครอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีทักษะพิเศษในการติดตามงาน ประสานงาน และเจรจา