• English
 • ไทย

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณรักการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โอกาสนี้อาจเป็นของคุณ สามารถพิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้จาก บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

หากคุณเห็นว่า บลิส-เทล เป็นบริษัทที่คุณอาจจะสร้างอาชีพที่น่าพึงพอใจได้ กรุณาพิจารณาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณ มาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล recruit@blisstel.co.th
เบอร์โทร 02-026-3245 # 1928
กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน กับลูกค้างานขาย และงานโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย จัดทำเอกสารด้านงานขาย
  ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานขาย และการชำระเงินในงานขายและงานโครงการ ติดต่อประสานกับลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางในการขาย การเข้าให้ถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้งานโครงการต่างๆมา
 • ทำงานรวมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีการเงิน, Technical Support Engineer,Sales Coordinate และ Presales
  ติดต่อประสานงานกัน Supplier และ Subcontractor
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริหารธุรกิจ/การตลาด/นิเทศศาสตร์/IT)
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ปานกลาง-ดี
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านงานขาย และการตลาด
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจในภาพของการพัฒนาองค์กรกับประเภทของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
 • ระบบงานให้สอดคล้อง และบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นบางครั้ง)

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ดูแลสินค้า ในคลังสินค้าให้ครบถ้วนตรงตามรายการสต๊อก
 • จัดระเบียบ ตำแหน่งของสินค้า (Location) ให้เหมาะสม หยิบง่าย เคลื่อนไหวสินค้าได้ง่าย ให้เป็นสัดส่วน หมวดหมู่
 • จัดทำ สต๊อกการ์ด ติดที่สินค้าในคลังสินค้า
 • หยิบสินค้า ในคลังสินค้าเมื่อมีสินค้าเข้า-สินค้าออก ให้กับหน่วยงานที่มาติดต่อ รวมถึงการนับสินค้าคงเหลือในสต๊อก
 • จัดทำเอกสารรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน ให้กับผู้บังคับบัญชา (เมื่อสินค้าไม่ตรง ต้องจัดทำรายการชี้แจง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • ทำความสะอาดคลังสินค้า ในส่วนที่รับผิดชอบ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ตามโอกาส และความเหมาะสม)

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ ตามความเหมาะสม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีในงานคลังสินค้า
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะในการขับรถยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบครอบ

บทบาทและความรับผิดชอบ
งานด้านประสานงาน

 • บันทึกทะเบียนประวัติพนักงานใหม่ ลาออก ปลดออก โยกย้ายตำแหน่ง
 • ตรวจสอบเวลาการมาทำงาน เช่น การขาด มา ลา สาย ของพนักงาน พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ HRIS
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานกับสำนักงานประกันสังคม
 • สนุบสนุน และดำเนินการงานสรรหา งานฝึกอบรม
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในงวดต่อไปให้กับพนักงาน เช่น ใบลา แบบฟอร์มต่างๆ
 • ตรวจสอบการใช้สิทธิสวัสดิการ และดำเนินการเพื่อขออนุมัติตามสวัสดิการของพนักงานจนเป็นผลสำเร็จ
 • บันทึกรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบใบประเมินผลการผ่านทดลองงานของพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน
 • ประกาศข้อมูลข่าวสารของงานบุคคล
 • การจัดเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือ ตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์ด้าน งานบุคคล กฎหมายแรงงาน/ แรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทนต่อแรงกดดัน

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิผลเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน
 • บริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของแผนก ตามแผนการจัดสรรของแต่ละโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของโครงการ รวมถึงการเจรจาเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่เป็นไปได้
 • ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลา และ งบประมาณที่มี
 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
 • เป็นผู้นำการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่าย รวมถึงที่ปรึกษา และหน่วยงานด้านไอทีภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโครงการให้ราบรื่น
 • วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ประเด็นเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์การรักษาความปลอดภัย บุคลากรป็นต้น
 • กำกับ-ดูแล การบำรุงรักษาระบบงานต่างๆ และวางแผน แนะนำการสัมนา รวมถึงการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงการอัพเกรดตามสมควร
 • กำกับ-ดูแล การฝึกอบรม แผนการสื่อสาร คู่มือการสื่อสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ การปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ที่จำเป็น และสามารถใช้งานระบบดังกล่าว
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ตามความเหมาะสม
 • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบริหารโครงการ บริหารงบประมาณ และเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการเอกสารด้านรับและจ่ายให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง จัดทำรายงานเจ้าหนี้การค้า และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระ
 • ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย
 • นำเสนอแนวทาง – วิธีการดำเนินการติดตามลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนด
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน, Feasibility, ควบคุม ปรับปรุงต้นทุน ของงานโครงการต่างๆ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาโท บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือตามความเหมาะสม
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความรู้ด้าน การเงิน การธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Navision ได้
 • มีทักษะการวางแผนงานและการบริหารจัดการที่ดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและจัดทำงบประมาณ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ
 • มีความเข้าใจในภาพของการพัฒนาองค์กรกับประเภทของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบงานให้สอดคล้อง และบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับวางบิล รวมถึงรับเช็คให้ลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานในโครงการ ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ (ประมูล / ส่งราคา / เบิกเงิน / ปิดงาน)
 • ประสานงานกับ ลูกค้า, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนงานโครงการ ให้ดำเนินการสำเร็จได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามความเหมาะสม
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมการทำงานภายในโครงการ และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
 • ดำเนินการในโครงการให้สำเร็จได้ตามแผนงาน
 • บริหารงานโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ และมีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศชาย
 • ช่วงอายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ใช้งานภายในองค์กร ดำเนินการรวบรวมความต้องการของระบบ
 • จัดหาเทคโนโลยี ซอฟแวร์ โซลูชั่น ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ประสานงานกับ Vendor หรือพัฒนาโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานภายในองค์กร ดำเนินการจัดทำเอกสารสนับสนุนคู่มือการใช้งาน
 • จัดทำ Presentation นำเสนอการงาน หรือโซลูชั่น ให้กับผู้ใช้งานได้
 • สนับสนุนงานโครงการ และส่วนงานภายในให้ดำเนินการสำเร็จได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทนต่อแรงกดดัน

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมเอกสารของภายในทีม เพื่อสนับสนุนงานขาย
 • ประสานงานในโครงการ ดำเนินการจัดทำเอกสารสนับสนุนงานโครงการ
 • ประสานงานกับ ลูกค้า, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ Presentation นำเสนอผลงาน หรือโซลูชั่น ให้กับลูกค้าได้
 • สนับสนุนงานโครงการ ให้ดำเนินการสำเร็จได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว
 • สนับสนุนงานต่างๆ ของทีม Presale ในการติดต่อประสานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทติดต่อประสานงานกัน Supplier, Vendor และ Subcontractor
 • จัดทำเอกสารของเอกสารขึ้นทะเบียน Vendor list , SOC , TOR , Presentation Document และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บ และ Support ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล, งานโครงการ ตลอดจนเอกสารตรวจรับงาน

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทนต่อแรงกดดัน

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ช่วยจัดทำหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท
 • ร่าง จัดทำ และตรวจสอบการแก้ไขนิติกรรม สัญญา ต่างๆของบริษัท
 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระหนี้ การปฎิบัติตามสัญญาในโครงการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ประนีประนอมยอมความ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ และพนักงานผู้กระทำความผิด
 • ติดต่อประสานงาน จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ และการขออนุญาตต่างๆจากหน่วยงานราชการให้แก่บริษัท
 • เป็นผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการต่างๆในด้านกฎหมายให้กับบริษัท
 • ดำเนินการในเรื่องการให้ความเห็นทางกฎหมาย การรวบรวมข้อโต้แย้งทางกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ตามกฎระเบียบของบริษัท หรือที่บริษัท
 • งานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ข้อกฎหมาย)

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบครอบ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุน ส่งเสริม ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร
 • หารือกับฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายในการวางวแผนการตรวจสอบภายใน
 • จัดทำแผนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
 • นำเสนอแผนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ตรวจสอบภายใน และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะ / คำชี้แจงของหน่วยงาน
 • เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำระเบียบวาระ และจัดทำรายงานประชุมพร้อมแจ้งมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยสร้างความมั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตร ของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความชัดเจนเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถบรรลุเป้าหมาย
 • ส่งเสริมให้การสื่อสารระหว่างองค์กร กับคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่ามีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี สาขาบริหาธุรกิจ, สาขาบัญชี หรือ ตามความเหมาะสม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ( ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความรู้ด้านงานตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถทำงานเชิงรุก
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานต่างๆ ของทีม Presale ในการติดต่อประสานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เช่น จองห้องประชุม, แจ้งนัดหมายทางอีเมล์ และ รับส่งเอกสารกับแผนกอื่นๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทติดต่อประสานงานกัน Supplier, Vendor และ Subcontractor
 • จัดทำเอกสารของเอกสารขึ้นทะเบียน Vendor list , SOC , TOR , Presentation Document และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บ และ Support ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล, งานโครงการ ตลอดจนเอกสารตรวจรับงาน

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด, สาขานิเทศศาสตร์, สาขา IT, สาขาโทรคมนาคม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ, งานเอกสาร, งานติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าและระบบ Network พร้อมแนวทางการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุง ติดตามประสานงานทั้งหน้างานและเอกสารของโครงการต่างๆ ที่จะได้รับผิดชอบ
 • ควบคุมงาน Maintenance Service Agreement  และประสานงานกับทีมให้สำเร็จตามแผน
 • ประเมินความคืบหน้าโครงการ ประสานงาน รายงานความคืบหน้าภายในทีมให้เป็นไปตามแผน
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า กรณีเกิดปัญหากับโครงการหรือปัญหาที่อยู่นอกเหนือการรับประกันเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปวช (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ), ปวส (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามความเหมาะสม
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะความรู้ในด้านระบบไฟฟ้า
 • มีทักษะความรู้ในด้านระบบ Net work
 • มีมีทักษะความรู้ในด้านระบบ Computer
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบครอบ