• English
 • ไทย

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณรักการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โอกาสนี้อาจเป็นของคุณ สามารถพิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้จาก บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

หากคุณเห็นว่า บลิส-เทล เป็นบริษัทที่คุณอาจจะสร้างอาชีพที่น่าพึงพอใจได้ กรุณาพิจารณาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณ มาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล recruit@blisstel.co.th
เบอร์โทร 02-026-3245 #1906
กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการศูนย์ USO-Net และ USO-Wrap ให้พร้อมใช้งาน
 • รับแจ้งปัญหาต่างๆ ทาง อีเมล โทรศัพท์ Ticket System และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการสนับสนุนเข้าแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า กรณีเกิดปัญหากับโครงการให้ลูกค้ารับทราบ
 • ให้ความรู้แนะนำการใช้งานกับผู้ใช้งาน
 • ติดตามงานแจ้งเสีย-แจ้งซ่อมกับทีม PM/CM รวมถึงผู้รับเหมาของแต่ละโครงการ
 • ดูแลระบบเครือข่าย ISP ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
 • Support / troubleshoot computer system, including of hardware, software, network and peripheral equipment

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปวส (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคมและการสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Network ระบบปฏิบัติการ window – Linux Hardware, software
 • ความรู้และทักษะเชี่ยวชาญในงาน Computer Network : IP internetworking, LAN Switching, Voice Technologies, IP Telephony, Optical, IP Routing Protocols, Network Operation , Access controller Wifi
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 07.00 -19.00 , กะดึก 19.00 – 07.00 )
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีทักษะในงานบริการ
 • มีทักษะทางด้านความคิดที่มีระบบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมการทำงานภายในโครงการ และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
 • ดำเนินการในโครงการให้สำเร็จได้ตามแผนงาน
 • บริหารงานโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ และมีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศชาย
 • ช่วงอายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • เข้าซ่อมแก้ไข Corrective Maintenance อุปกรณ์ของโครงการ
 • ทำการเปลี่ยนแปลง อะไหล่จากอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหา CM Problem ที่มีอยู่แล้วให้เสร็จตามแผนดำเนินการ
 • เข้าบำรุงรักษา Preventive Maintenance อุปกรณ์ของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศชาย
 • ช่วงอายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ งานโครงการในสายงานด้านโทรคมนาคม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะและความรู้ความเข้าในสายงานด้านโทรคมนาคม
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือวัด
 • มีทักษะในการใช้งาน Computer (MS. Office) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี