• English
  • ไทย

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,138
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 91.92
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,378
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 92.05
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอัฐ ทองแตง 340,000,000 4.95
2. นายอิทธิ ทองแตง 295,400,000 4.30
3. นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ 280,000,000 4.07
4. นายประยุทธ หอสว่างวงศ์ 268,000,000 3.90
5. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา 265,000,000 3.85
6. น.ส.กนานุช เล็กวิจิตร 255,117,815 3.71
7. นายกัมพล ตติยกวี 250,200,000 3.64
8. นางรัชนีกร จินตกานนท์ 200,000,000 2.91
9. น.ส.วิอร ทองแตง 190,000,000 2.76
10. นายอติคุณ ทองแตง 180,000,000 2.62